Bài tập - Chủ đề 6: Hàm số - Đồ thị hàm số y = ax

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số: y = f(x) = 3x.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A (-2 ; 2), B (3 ; 2), C (3 ; -4), D(-2 ; -4). Tứ giác ABCD là hình gì ?

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm M (1 ; 3), N (1 ; -1), P (-1 ; 3). Tam giác MNP có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A (-2 ; 2), O (0 ; 0), B (1 ; 1), C(2 ; 2). Em có nhận xét gì về các điểm A, O, B, C.

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho y là hàm số của biến số x. Giá trị tương ứng của x, y được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đọc tọa độ các đỉnh của hình vuông trong hình 10 và cho biết diện tích của hình vuông là bao nhiêu đơn vị diện tích.

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hàm số y = f(x) được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong những điểm sau, tìm điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 4x.

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ đồ thị của các hàm số:

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các trường hợp sau, đồ thị của hàm số y = ax nằm ở góc phần tư nào của mặt phẳng tọa độ Oxy ?

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ đồ thị của các hàm số:

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong mặt phẳng tọa độ Oxy chứng minh ba điểm sau thẳng hàng:

Xem lời giải