Bài tập - Chủ đề 11 : Đa thức

Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
Bài tập 1 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 1 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm bậc của mỗi đã thức sau:

Xem chi tiết

Bài tập 2 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 2 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức:

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 3 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Xem chi tiết

Bài tập 4 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 4 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức:

Xem chi tiết

Bài tập 5 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 5 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một cánh cửa sổ bằng gỗ với kích thước là 2x và 3y. Bên trong cánh cửa, người ta gắn hai tấm kính. Tấm kính thứ nhất có kích thước là (x + 1) và (x + 1) và tấm kính thứ hai có kích thước là (x + 1) và (2y) (xem hình vẽ).

Xem chi tiết

Bài tập 6 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 6 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Biểu thức có được gọi là đa thức hay không ?

Xem chi tiết

Bài tập 7 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 7 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Biểu thức có được gọi là đa thức hay không ?

Xem chi tiết

Bài tập 8 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 8 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính tổng của M và N.

Xem chi tiết

Bài tập 9 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 9 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính A + B và A – B.

Xem chi tiết

Bài tập 10 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 10 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm đa thức P, biết rằng:

Xem chi tiết

Bài tập 11 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 11 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm đa thức Q, biết rằng:

Xem chi tiết

Bài tập 12 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 12 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính tổng của hai đa thức sau:

Xem chi tiết

Bài tập 13 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 13 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức:

Xem chi tiết

Bài tập 14 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 14 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Viết một đa thức bậc bốn với hai biến số x, y và có năm hạng tử.

Xem chi tiết

Bài tập 15 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 15 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

a) Tìm đa thức R, biết rằng R – Q = P.

Xem chi tiết

Bài tập 16 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 16 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong mảnh đất hình chữ nhật có độ dài các cạnh là x (c) và y (cm), người ta đào một cái giếng hình tròn có bán kính là r (cm). Tính diện tích S còn lại của mảnh đất theo x, y và r. Diện tích S có phải là một đa thức không ?

Xem chi tiết

Bài tập 17 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 17 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Xem chi tiết

Bài tập 18 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 18 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Cho đa thức

Xem chi tiết

Bài tập 19 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 19 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết một đa thức một biến có ba hạng tử với hệ số cao nhất là -8 và hệ số tự do là 5.

Xem chi tiết

Bài tập 20 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 20 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài