Luyện tập - Chủ đề 3: Tam giác - Tam giác bằng nhau

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ở hình 53 cho biết

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ở hình 54 cho biết

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ở hình 55 cho biết

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn (AC

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác DEF vuông tại D, phân giác của góc E cắt DF tại A. Trên EF lấy điểm B sao cho EB = ED.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC), phân giác của góc A cắt BC tại D. Trên AC lấy điểm E sao cho AE = AB.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho góc xAy nhọn có At là tia phân giác. Trên tia At ta lấy điểm D, đường thẳng song song với Ay kẻ từ D cắt Ax tại C.

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 157 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có AB = AC, phân giác của góc A cắt BC tại H.

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 157 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác DEF nhọn, kẻ

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 157 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn. Gọi D là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho DE = DA.

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 157 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác MNP có MN = MP. Gọi E là trung điểm của MN, F là trung điểm của MP. Gọi I là giao điểm của NF và PE. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 157 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ

Xem lời giải