Luyện tập - Chủ đề 5 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 25 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập So sánh các góc của tam giác ABC, biết:

Xem lời giải

Bài tập 26 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập So sánh các cạnh của tam giác DEF, biết:

Xem lời giải

Bài tập 27 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Góc đáy của tam giác cân nhỏ hơn 60o. Hãy cho biết cạnh đáy hay cạnh bên của tam giác cân là lớn nhất, vì sao ?

Xem lời giải

Bài tập 28 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có góc A tù. Trên cạnh AB lấy điểm D.

Xem lời giải

Bài tập 29 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tam giác ABC cân tại A, trên cạnh BC lấy các điểm D, E sao cho BD = DE = EC. Chứng minh rằng trong ba góc BAD, DAE, EAC thì góc DAE là góc lớn nhất.

Xem lời giải

Bài tập 30 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC)

Xem lời giải

Bài tập 31 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC, kẻ đường AH vuông góc với BC tại H.

Xem lời giải

Bài tập 32 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết khoảng cách từ A đến BC bằng 5 cm. Tính độ dài AB.

Xem lời giải

Bài tập 33 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC đều, kẻ AH vuông góc với BC tại H. Chứng minh độ dài đường xiên AC bằng hai lần hình chiếu của AC lên đường thẳng BC.

Xem lời giải

Bài tập 34 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của AC. Gọi E và F lần lượt là hình chiếu kẻ từ A và C đến các đường thẳng BM.

Xem lời giải

Bài tập 35 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có đường phân giác BD. Kẻ DH vuông góc với BC tại H.

Xem lời giải

Bài tập 36 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, BD là phân giác của góc ABC (D thuộc AC).

Xem lời giải

Bài tập 37 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính chu vi tam giác cân ABC, biết:

Xem lời giải

Bài tập 38 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có M thuộc tia phân giác ngoài của góc C. Trên tia đối của tia CA lấy điểm I sao cho CI = CB.

Xem lời giải

Bài tập 39 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có điểm D nằm giữa B và C.

Xem lời giải

Bài tập 40 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có điểm M nằm bên trong tam giác.

Xem lời giải

Bài tập 41 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho hai điểm A và B nằm về hai phía của đường thẳng d. Tìm điểm C thuộc đường thẳng d sao cho AC + CB là nhỏ nhất.

Xem lời giải

Bài tập 42 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trên bản đồ của một tỉnh, người ta đánh dấu ba khu vực A, B, C là ba đỉnh của một tam giác, biết khoảng cách AC = 30 km, AB = 90 km.

Xem lời giải