Lý thuyết Phương trình bậc hai một ẩn.

Bình chọn:
3.4 trên 32 phiếu

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:

A. Tóm tắt lí thuyết:

1. Định nghĩa:

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:

\(a{x^2} + bx + c=0\)

\(x\) là ẩn số; \(a, b, c\) là những số cho trước gọi là các hệ số và \(a ≠ 0\).

2. Giải phương trình với hai trường hợp đặc biệt

a) Trường hợp \(c = 0\), phương trình có dạng \(a{x^2} + bx =0\) ⇔ \(x(ax + b) = 0\)

Phương trình có hai nghiệm

\({x_1} = 0,{x_2} =  - {b \over a}\).

b) Trường hợp \(b = 0\), phương trình có dạng \(a{x^2} + c=0\) \(⇔ {x^2}\) =\(-\frac{c}{a}\)

Nếu \(a, c\) cùng dấu \(-\frac{c}{a}\) \(< 0\) phương trình vô nghiệm.

Nếu \(a, c\) trái dấu \(-\frac{c}{a}\) \(> 0\) phương trình có hai nghiệm \({x_1} = -\sqrt{-\frac{c}{a}},{x_2} =  \sqrt{-\frac{c}{a}}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan