Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bình chọn:
4 trên 145 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 Tập 1. Vì sao một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung ?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 108 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 108 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 108 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy chứng minh khẳng định trên

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi  Bài 4 trang 109 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 109 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 109 SGK Toán 9 Tập 1. Cho đường thẳng a và có một điểm O cách a là 3cm.

Xem chi tiết

Bài 17 trang 109 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 17 trang 109 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 17 trang 109 SGK Toán 9 tập 1. Vì d< R nên đường thẳng cắt đường tròn. Vì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn nên d=R=6cm.

Xem chi tiết

Bài 18 trang 110 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 18 trang 110 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 18 trang 110 SGK Toán 9 tập 1. Khoảng cách từ tâm A đến trục Ox là 4. Vậy d>R, do đó đường tròn và trục Ox không giao nhau.

Xem chi tiết

Bài 19 trang 110 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 19 trang 110 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 19 trang 110 SGK Toán 9 tập 1. Cho đường thẳng xy. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào?

Xem chi tiết

Bài 20 trang 110 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 20 trang 110 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 20 trang 110 SGK Toán 9 tập 1. Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và một điểm A cách O là 10cm.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Xem chi tiếtHỏi bài