Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Bình chọn:
4.3 trên 355 phiếu
Trả lời câu hỏi 1, 2 Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1, 2 Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1. Chứng minh đẳng thức...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 58 trang 32 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 58 trang 32 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 58 trang 32 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 59 trang 32 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 59 trang 32 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 59 trang 32 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 60 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 60 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 60 trang 33 SGK Toán 9 tập 1. Cho biểu thức

Xem chi tiết
Bài 61 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 61 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 61 trang 33 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minh các đẳng thức sau:

Xem chi tiết
Bài 62 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 62 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 62 trang 33 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 63 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 63 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 63 trang 33 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 64 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 64 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 64 trang 33 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minh các đẳng thức sau:

Xem chi tiết
Bài 65 trang 34 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 65 trang 34 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 65 trang 34 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1, biết:

Xem chi tiết
Bài 66 trang 34 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 66 trang 34 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 66 trang 34 SGK Toán 9 tập 1. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết


Gửi bài