Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Bình chọn:
4.1 trên 568 phiếu
Lý thuyết về rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Khi thực hiện rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, ta phải vận dụng mọi quy tắc và mọi tính chất của các phép tính trên các số thực nói chung và trên các căn thức nói riêng như:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1, 2 Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1

Chứng minh đẳng thức...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 31 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 31 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn:...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 58 trang 32 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 59 trang 32 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 60 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Cho biểu thức

Xem lời giải

Bài 61 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 62 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 63 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 64 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 64 trang 33 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minh các đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 65 trang 34 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1, biết:

Xem lời giải

Bài 66 trang 34 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 66 trang 34 SGK Toán 9 tập 1. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải