Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Bình chọn:
4.2 trên 471 phiếu
Trả lời câu hỏi 1, 2 Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1

Chứng minh đẳng thức...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 58 trang 32 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 59 trang 32 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 60 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Cho biểu thức

Xem lời giải

Bài 61 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 62 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 63 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 64 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 64 trang 33 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minh các đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 65 trang 34 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1, biết:

Xem lời giải

Bài 66 trang 34 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 66 trang 34 SGK Toán 9 tập 1. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải