Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Bình chọn:
3.9 trên 127 phiếu
Lý thuyết về vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Ba vị trí tương đối của hai đường tròn và tính chất của đường nối tâm.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy chứng minh khẳng định trên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy chứng minh các khẳng định trên...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 Tập 1. Quan sát các hình 97a, b, c, d trên hình nào có vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn ? Đọc tên các tiếp tuyến chung đó.

Xem lời giải

Bài 35 trang 122 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 35 trang 122 SGK Toán 9 tập 1. Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O';r) có OO'=d, R>r.

Xem lời giải

Bài 36 trang 123 sgk Toán 9 - tập 1

Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

Xem lời giải

Bài 37 trang 123 sgk Toán 9 - tập 1

Cho hai đường tròn đồng tâm O. Dây AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C và D. Chứng minh rằng AC=BD.

Xem lời giải

Bài 38 trang 123 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 38 trang 123 SGK Toán 9 tập 1. Điền các từ thích hợp vào chỗ trống (...)

Xem lời giải

Bài 39 trang 123 sgk Toán 9 - tập 1

Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC.

Xem lời giải

Bài 40 trang 123 sgk Toán 9 - tập 1

Trên các hình 99a, 99b, 99c, các bánh xe tròn có răng cưa được khớp với nhau.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải