Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bình chọn:
4 trên 566 phiếu
Lý thuyết về tỷ số lượng giác của góc nhọn

Lý thuyết về tỷ số lượng giác của góc nhọn

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 71 SGK Toán 9 Tập 1

Xét tam giác ABC vuông tại A

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 73 SGK Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A có

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu cách dựng góc nhọn

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hình 19, hãy cho biết tổng số đo...

Xem lời giải

Bài 10 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Vẽ một tam giác vuông...

Xem lời giải

Bài 11 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỷ số lượng giác của góc A.

Xem lời giải

Bài 12 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 13 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Dựng góc α biết:

Xem lời giải

Bài 14 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Sử dụng định nghĩa tỉ số các lượng giác của một góc nhọn để chứng minh...

Xem lời giải

Bài 15 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, hãy tính các tỷ số lượng giác của góc C

Xem lời giải

Bài 16 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Cho tam giác vuông có một góc, cạnh huyền...

Xem lời giải

Bài 17 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Tìm giá trị của x trong hình 23:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải