Bài 2. Hàm số bậc nhất

Bình chọn:
3.9 trên 152 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (…) cho đúng

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1. Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hàm số bậc nhất y=f(x)=3x+1...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1. Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trường hợp sau...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 48 sgk Toán 9 tập 1 Bài 8 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 48 sgk Toán 9 tập 1 Bài 9 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 3

Xem chi tiết
Bài 10 trang 48 sgk Toán 9 tập 1 Bài 10 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1 Bài 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng

Xem chi tiết
Bài 12 trang 48 sgk Toán 9 tập 1 Bài 12 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3

Xem chi tiết
Bài 13 trang 48 sgk Toán 9 tập 1 Bài 13 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

Xem chi tiết
Bài 14 trang 48 sgk Toán 9 tập 1 Bài 14 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 48 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số bậc nhất

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết


Gửi bài