Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bình chọn:
4 trên 145 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hàm số

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1. Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1. Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y=2x+1 và y=-2x+1...

Xem chi tiết
Bài 1  trang 44 sgk Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 44 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 44 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số y = f(x)

Xem chi tiết
Bài 2  trang 45 sgk Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số y =

Xem chi tiết
Bài 3  trang 45 sgk Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 9 tập 1. Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x.

Xem chi tiết
Bài 4  trang 45 sgk Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 45 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 45 sgk Toán 9 tập 1 Bài 5 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 5 trang 45 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ đồ thị hàm số y = x

Xem chi tiết
Bài 6 trang 45 sgk Toán 9 tập 1 Bài 6 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 45 SGK Toán 9 tập 1. Cho các hàm số y = 0,5x và y = 0,5x + 2

Xem chi tiết
Bài 7 trang 46 sgk Toán 9 tập 1 Bài 7 trang 46 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 46 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số y = f(x) = 3x.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết


Gửi bài