Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bình chọn:
3.9 trên 275 phiếu
Lý thuyết nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi sao cho với mỗi giá trị...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1. Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1. Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y=2x+1 và y=-2x+1...

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số y = f(x)

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số y =

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 9 tập 1. Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x.

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

Xem lời giải

Bài 5 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Vẽ đồ thị hàm số y = x

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 45 SGK Toán 9 tập 1. Cho các hàm số y = 0,5x và y = 0,5x + 2

Xem lời giải

Bài 7 trang 46 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 3x.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải