Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bình chọn:
4.1 trên 230 phiếu
Lý thuyết Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.

Hệ thức Vi-ét

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 50 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 50 Toán 9 Tập 2 . Hãy tính x1 + x2; x1.x2

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 51 Toán 9 Tập 2

Cho phương trình 2x^2 – 5x + 3 = 0.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 51 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 51 Toán 9 Tập 2. Cho phương trình 3x^2+7x+4=0...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1 và tích của chúng bằng 5.

Xem lời giải

Bài 25 trang 52 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 25 trang 52 SGK Toán 9 tập 2. Đối với phương trình sau, kí hiệu

Xem lời giải

Bài 26 trang 53 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 26 trang 53 SGK Toán 9 tập 2. Dùng điều kiện a + b + c = 0...

Xem lời giải

Bài 27 trang 53 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 27 trang 53 SGK Toán 9 tập 2. Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình

Xem lời giải

Bài 28 trang 53 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 28 trang 53 SGK Toán 9 tập 2. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 29 trang 54 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 54 SGK Toán 9 tập 2. Không giải phương trình, hãy tính tổng

Xem lời giải

Bài 30 trang 54 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 30 trang 54 SGK Toán 9 tập 2. Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm

Xem lời giải

Bài 31 trang 54 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 31 trang 54 SGK Toán 9 tập 2. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình:

Xem lời giải

Bài 32 trang 54 sgk Toán 9 tập 2

Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 33 trang 54 sgk Toán 9 tập 2

Chứng tỏ rằng nếu phương trình

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Xem thêm