Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 9

Bình chọn:
4.6 trên 127 phiếu
Bài 1 trang 131 SGK Toán 9 tập 2

Xét các mệnh đề sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 131 SGK Toán 9 tập 2

Rút gọn các biểu thức:

Xem lời giải

Bài 3 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 132 SGK Toán 9 tập 2. Giá trị của biểu thức:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 132 SGK Toán 9 tập 2. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:

Xem lời giải

Bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Cho hàm số y = ax + b .Tìm a và b, biết rằng đồ thị của hàm số đã cho thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Với giá trị nào của m và n thì: a) d1 trùng với d2?

Xem lời giải

Bài 8 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Chứng minh rằng khi k thay đổi, các đường thẳng (k + 1)x – 2y = 1 luôn đi qua một điểm cố định. Tìm điểm cố định đó.

Xem lời giải

Bài 9 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình:

Xem lời giải

Bài 10 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải các hệ phương trình:

Xem lời giải

Bài 11 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Tính số sách lúc đầu trong mỗi giá.

Xem lời giải

Bài 12 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 4km và một đoạn xuống dốc dài 5km.

Xem lời giải

Bài 13 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Xác định hệ số a của hàm y = ax^2, biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(-2; 1).Vẽ đồ thị của hàm số đó.

Xem lời giải

Bài 14 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 3x2 – ax – b = 0. Tổng x1 + x2 bằng:

Xem lời giải

Bài 15 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Hai phương trình x^2 + ax + 1 = 0 và x^2 - x - a = 0 có một nghiệm thực chung khi a bằng:

Xem lời giải

Bài 16 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài 17 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Một lớp học có 40 học sinh được xếp ngồi đều nhau trên các ghế băng.

Xem lời giải

Bài 18 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 10cm. Hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 2cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.

Xem lời giải