Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bình chọn:
4 trên 660 phiếu
Lý thuyết liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

1. Định lí. Với các số a và b không âm ta có: √(a.b)= √a.√b.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1. Tính và so sánh:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Tính...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1. Tính

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn các biểu thức sau (với a và b không âm)...

Xem lời giải

Bài 17 trang 14 sgk Toán 9 - tập 1

Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

Xem lời giải

Bài 18 trang 14 sgk Toán 9 - tập 1

Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính.

Xem lời giải

Bài 19 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 20 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 21 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Khai phương tích 12.30.40 được:

Xem lời giải

Bài 22 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính

Xem lời giải

Bài 23 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Chứng minh.

Xem lời giải

Bài 24 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:

Xem lời giải

Bài 25 trang 16 sgk Toán 9 - tập 1

Tìm x biết:

Xem lời giải

Bài 26 trang 16 sgk Toán 9 - tập 1

So sánh

Xem lời giải

Bài 27 trang 16 sgk Toán 9 - tập 1

So sánh

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Xem thêm