Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bình chọn:
4 trên 464 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1. Tính và so sánh:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Tính...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1. Tính

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn các biểu thức sau (với a và b không âm)...

Xem chi tiết

Bài 17 trang 14 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 17 trang 14 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

Xem chi tiết

Bài 18 trang 14 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 18 trang 14 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính.

Xem chi tiết

Bài 19 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 19 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 19 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết

Bài 20 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 20 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết

Bài 21 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 21 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Khai phương tích 12.30.40 được:

Xem chi tiết

Bài 22 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 22 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính

Xem chi tiết

Bài 23 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 23 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 23 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minh.

Xem chi tiết

Bài 24 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 24 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:

Xem chi tiết

Bài 25 trang 16 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 25 trang 16 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x biết:

Xem chi tiết

Bài 26 trang 16 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 26 trang 16 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. So sánh

Xem chi tiết

Bài 27 trang 16 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 27 trang 16 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. So sánh

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiếtHỏi bài