Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Bình chọn:
4.1 trên 230 phiếu
Lý thuyết Phương trình bậc hai một ẩn.

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 40 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 40 Toán 9 Tập 2.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 . Giải phương trình 2x2 + 5x = 0

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2. Giải phương trình 3x^2-2=0

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Giải phương trình (x-2)^2=7/2 bằng cách điền vào chỗ trống...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2. Giải phương trình x^2-4x+4=7/2

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2. Giải phương trình x^2-4x=-1/2

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2. Giải phương trình 2x^2-8x=-1

Xem lời giải

Bài 11 trang 42 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 42 SGK Toán 9 tập 2. Đưa các phương trình sau về dạng

Xem lời giải

Bài 12 trang 42 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 42 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 43 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 43 SGK Toán 9 tập 2. Cho các phương trình:

Xem lời giải

Bài 14 trang 43 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 43 SGK Toán 9 tập 2. Hãy giải phương trình

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải