Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Bình chọn:
3.9 trên 116 phiếu
Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 4: Hàm số y=ax^2-Phương trình bậc hai một ẩn trang 60, 61 SGK toán 9 tập 2

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 4: Hàm số y=ax^2-Phương trình bậc hai một ẩn trang 60, 61 SGK toán 9 tập 2. Hãy vẽ đồ thị của các hàm số y = 2x2, y = -2x2. Dựa vào đồ thị để trả lời các câu hỏi sau:...

Xem chi tiết

Bài 54 trang 63 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 54 trang 63 SGK Toán 9 tập 2. Vẽ đồ thị của hàm số

Xem lời giải

Bài 55 trang 63 SGK Toán 9 tập 2

Cho phương trình x^2 – x – 2 = 0

Xem lời giải

Bài 56 trang 63 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 56 trang 63 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài 57 trang 63 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 57 trang 63 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài 58 trang 63 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 58 trang 63 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình

Xem lời giải

Bài 59 trang 63 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 59 trang 63 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:

Xem lời giải

Bài 60 trang 64 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 60 trang 64 SGK Toán 9 tập 2. Với mỗi phương trình sau, đã biết một nghiệm (ghi kèm theo), hãy tìm nghiệm kia:

Xem lời giải

Bài 61 trang 64 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 61 trang 64 SGK Toán 9 tập 2. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 62 trang 64 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 62 trang 64 SGK Toán 9 tập 2. Trong trường hợp phương trình có nghiệm, dùng hệ thức Vi-ét, hãy tính tổng các bình phương hai nghiệm của phương trình theo m.

Xem lời giải

Bài 63 trang 64 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 63 trang 64 SGK Toán 9 tập 2. Sau hai năm, số dân của một thành phố tăng từ 2 000 000 người lên 2 020 050 người.

Xem lời giải

Bài 64 trang 64 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 64 trang 64 SGK Toán 9 tập 2. Bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị, nhưng bạn Quân...

Xem lời giải

Bài 65 trang 64 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 65 trang 64 SGK Toán 9 tập 2. Một xe lửa đi từ Hà Nội vào Bình Sơn (Quảng Ngãi)...

Xem lời giải

Bài 66 trang 64 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 66 trang 64 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC có BC = 16cm , đường cao AH = 12 cm...

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 4. Hàm số y =ax^2(a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Lý thuyết Ôn tập chương 4. Hàm số y =ax^2(a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải