Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Bình chọn:
4 trên 264 phiếu
Trả lời câu hỏi 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 15 trang 51 sgk Toán 9 tập 1 Bài 15 trang 51 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 51 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ đồ thị của các hàm số...

Xem chi tiết
Bài 16 trang 51 sgk Toán 9 tập 1 Bài 16 trang 51 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 51 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ đồ thị các hàm số y = x và y = 2x + 2

Xem chi tiết
Bài 17 trang 51 SGK Toán 9 tập 1 Bài 17 trang 51 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 51 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ đồ thị của các hàm số y = x + 1

Xem chi tiết
Bài 18 trang 52 sgk Toán 9 tập 1 Bài 18 trang 52 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 18 trang 52 SGK Toán 9 tập 1. Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị là 11...

Xem chi tiết
Bài 19 trang 52 sgk Toán 9 tập 1 Bài 19 trang 52 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 19 trang 52 SGK Toán 9 tập 1. Đồ thị của hàm số y = √3 x + √3 được vẽ bằng compa và thước thẳng

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết


Gửi bài