Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Bình chọn:
4.2 trên 243 phiếu