Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bình chọn:
4 trên 301 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1. Tính và so sánh:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 17 SGK Toán 9 Tập 1. Tính

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1. Tính

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 18 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 28 trang 18 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 28 trang 18 SGK Toán 9 tập 1. Tính:

Xem chi tiết
Bài 29 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 29 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 29 trang 19 SGK Toán 9 tập 1. Tính

Xem chi tiết
Bài 30 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 30 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 30 trang 19 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 31 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 31 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 31 trang 19 SGK Toán 9 tập 1. a) So sánh. b) Chứng minh rằng.

Xem chi tiết
Bài 32 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 32 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 32 trang 19 SGK Toán 9 tập 1. Tính

Xem chi tiết
Bài 33 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 33 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 33 trang 19 SGK Toán 9 tập 1. Giải phương trình

Xem chi tiết
Bài 34 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 34 trang 19 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 35 trang 20 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 35 trang 20 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 35 trang 20 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 36 trang 20 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 36 trang 20 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 9 tập 1. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài 37 trang 20 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 37 trang 20 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1. Đố: Trên lưới ô vuông, mỗi ô vuông cạnh 1cm, cho bốn điểm M, N, P, Q (h.3).

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết


Gửi bài