Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bình chọn:
4.3 trên 185 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2. Từ bảng kết luận của bài trước

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2. Giải phương trình 5x^2+4x-1=0 bằng cách điền vào chỗ trống:...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 49 Toán 9 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 49 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 49 Toán 9 Tập 2. Xác định a, b’, c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài 17 trang 49 sgk Toán 9 tập 2 Bài 17 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 49 SGK Toán 9 tập 2. Xác định a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài 18 trang 49 sgk Toán 9 tập 2 Bài 18 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 49 SGK Toán 9 tập 2. Đưa các phương trình sau về dạng

Xem chi tiết
Bài 19 trang 49 sgk Toán 9 tập 2 Bài 19 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 19 trang 49 SGK Toán 9 tập 2. Đố em biết vì sao khi a > 0

Xem chi tiết
Bài 20 trang 49 sgk Toán 9 tập 2 Bài 20 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2. Giải các phương trình

Xem chi tiết
Bài 21 trang 49 sgk Toán 9 tập 2 Bài 21 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 21 trang 49 SGK Toán 9 tập 2. Giải vài phương trình của

Xem chi tiết
Bài 22 trang 49 sgk Toán 9 tập 2 Bài 22 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 22 trang 49 SGK Toán 9 tập 2. Không giải phương trình,

Xem chi tiết
Bài 23 trang 50 sgk Toán 9 tập 2 Bài 23 trang 50 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 23 trang 50 SGK Toán 9 tập 2. Rađa của một máy bay trực thăng

Xem chi tiết
Bài 24 trang 50 sgk Toán 9 tập 2 Bài 24 trang 50 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 50 SGK Toán 9 tập 2. Cho phương trình

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Xem chi tiết


Gửi bài