Bài 3. Bảng lượng giác

Bình chọn:
4.4 trên 155 phiếu
Lý thuyết về bảng lượng giác

Bảng sin và côsin

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1. Sử dụng bảng, tìm cot47o24’

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1. Sử dụng bảng, tìm...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 Tập 1. Sử dụng bảng tìm góc nhọn

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm góc nhọn...

Xem lời giải

Bài 18 trang 83 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 18 trang 83 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau

Xem lời giải

Bài 19 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x

Xem lời giải

Bài 20 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 20 trang 84 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng lượng giác, máy tính bỏ túi...

Xem lời giải

Bài 21 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 21 trang 84 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x...

Xem lời giải

Bài 22 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

So sánh: a, Sin 20 độ và sin 70 độ, cos 25 độ và cos 63 độ.

Xem lời giải

Bài 23 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

Tính: sin 25 độ / cos 65 độ.

Xem lời giải

Bài 24 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 24 trang 84 SGK Toán 9 tập 1. Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần :

Xem lời giải

Bài 25 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

So sánh: a) tag 25 độ và sin 25 độ, cotg 32 độ và cos 32 độ.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải