Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Bình chọn:
4 trên 552 phiếu
Lý thuyết về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai( tiếp theo)

Khử mẫu của biểu thức lấy căn Trục căn thức ở mẫu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 9 Tập 1

Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 29 Toán 9 Tập 1

Trục căn thức ở mẫu:

Xem lời giải

Bài 48 trang 29 sgk Toán 9 - tập 1

Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Xem lời giải

Bài 49 trang 29 sgk Toán 9 - tập 1

Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Xem lời giải

Bài 50 trang 30 sgk Toán 9 - tập 1

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

Xem lời giải

Bài 51 trang 30 sgk Toán 9 - tập 1

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

Xem lời giải

Bài 52 trang 30 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 52 trang 30 SGK Toán 9 tập 1. Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

Xem lời giải

Bài 53 trang 30 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 53 trang 30 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa) :

Xem lời giải

Bài 54 trang 30 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 55 trang 30 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 55 trang 30 SGK Toán 9 tập 1. Phân tích thành nhân tử (với a, b, x, y là các số không âm)

Xem lời giải

Bài 56 trang 30 sgk Toán 9 - tập 1

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Xem lời giải

Bài 57 trang 30 sgk Toán 9 - tập 1

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải