Bài tập 27 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tính các biểu thức sau:

Tính các biểu thức sau:

\(\left( {{2^2}} \right).\left( {{2^2}} \right).\left( {{2^2}} \right);\)                           \(\left( {{2^3}} \right).\left( {{2^3}} \right).\left( {{2^3}} \right);\)

\({\left( { - 4} \right)^2}.{\left( { - 4} \right)^2}.{\left( { - 4} \right)^2}.{\left( { - 4} \right)^2}.\)

Lời giải:

\(\eqalign{  & ({2^2}).({2^2}).({2^2}) = {2^{2 + 2 + 2}} = {2^6} = 64  \cr  & ({2^3}).({2^3}).({2^3}) = {2^{3 + 3 + 3}} = 512  \cr  & {( - 4)^2}.{( - 4)^2}.{( - 4)^2}.{( - 4)^2} = {( - 4)^{2 + 2 + 2 + 2}} = 65536 \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 1: Số hữu tỉ