Bài 7 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Viết tập hợp A các số tự nhiên n, biết rằng :

Đề bài

Viết tập hợp A các số tự nhiên n, biết rằng:

a) \(8 < 2n \le 18\)

b) \(3n - 7 < 14\)

c)  \(14 \le 3n + 2 < 32\).

Lời giải chi tiết

a) \(8 < 2n ≤ 18\)

    \(8 : 2 < n ≤ 18 : 2\)

    \(4 < n ≤ 9\)

Vậy \(A = \{5; 6; 7; 8; 9\}\)

b) \(3n - 7 < 14\)

    \(3n < 14 + 7\)

    \(3n < 21\)

    \(n < 21 : 3 \)

    \(n < 7\)

Vậy \(A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}\)

c) \(14 ≤ 3n + 2 < 32\)

    \(14 – 2 ≤ 3n < 32 – 2\)

    \(12 ≤ 3n < 30\)

    \(12 : 3 ≤ n < 30 : 3\)

    \(4 ≤ n < 10\)

Vậy \(A = \{4; 5; 6; 7; 8; 9\}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 4 : Phép trừ và phép chia