Bài 14 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tính :

Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a)454.\left( { - 35} \right) + 35.456  \cr  & b)78.\left( { - 99} \right) + 99.\left( { - 22} \right)  \cr  & c)13.\left( { - 24} \right).\left( { - 15} \right).\left( { - 8} \right).4. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,454.\left( { - 35} \right) + 35.456 \cr&= ( - 35).(454 - 456) \cr&= ( - 35).( - 2) = 70  \cr  & b)\;78.\left( { - 99} \right) + 99.\left( { - 22} \right)\cr& =  - 99.(78 + 22) \cr&= ( - 99).100 =  - 9900  \cr  & c)13.\left( { - 24} \right).\left( { - 15} \right).\left( { - 8} \right).4 =  - 149760 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí