Bài 11 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Điền các dấu < ; > ; = vào các ô trống :

Đề bài

Điền các dấu < ; > ; = vào các ô trống :

\(\left( { - 2} \right).\left( { - 6} \right).\left( {213} \right)\)

 

0

\({\left( { - 25} \right)^2}.\left( { - 14} \right)\)

 

0

\(\left( { - 43} \right).\left( { - 44} \right).\left( {45} \right)\)

 

\(2014.\left( { - 2} \right)\)

\(2.4.6.8\)

 

\(\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 1} \right).0.1.2.3\)

 

Lời giải chi tiết

Tích \((-2).(-6).(213)\) là một số nguyên dương nên \((-2).(-6).(213) > 0\)

\({\left( { - 25} \right)^2} = {25^2}\), tích \({\left( { - 25} \right)^2}.\left( { - 14} \right)\) là một số nguyên âm nên \({\left( { - 25} \right)^2}.\left( { - 14} \right){\text{ }} < {\text{ }}0\)

Tích \((-43).(-44).(45)\) là một số nguyên dương và tích \(2014.(-2)\) là một số nguyên âm nên: \((-43).(-44).(45) > 2014.(-2)\)

Tích 2.4.6.8 là một số nguyên dương và tích \((-3).(-2).(-1).0.1.2.3 = 0\)

Nên \(2.4.6.8 > (-3).(-2).(-1).0.1.2.3\)

\(\left( { - 2} \right).\left( { - 6} \right).\left( {213} \right)\)

0

\({\left( { - 25} \right)^2}.\left( { - 14} \right)\)

0

\(\left( { - 43} \right).\left( { - 44} \right).\left( {45} \right)\)

\(2014.\left( { - 2} \right)\)

\(2.4.6.8\)

\(\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 1} \right).0.1.2.3\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí