Ôn tập cuối năm – Hình học 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Kẻ các đường kính AA’, BB’, CC’. Tính số đo:

Xem lời giải

Bài 2 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O ; R) lấy ba điểm A, B, C sao cho dây cung

Xem lời giải

Bài 3 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O ; R) cho hai điểm A, B. Hãy tính số đo các cung nhỏ và cung AB trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC, trên tia đối của tia AB lấy một điểm D sao cho AD = AC. Dựng đường tròn tâm O ngoại

Xem lời giải

Bài 6 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB và điểm C tùy ý trên đường tròn (O). Gọi M là giao điểm ba đường phân

Xem lời giải

Bài 7 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi M là một điểm thuộc nửa đường tròn và H là hình chiếu của M

Xem lời giải

Bài 8 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O và một điểm D di động trên cung AC. Gọi E là giao điểm

Xem lời giải

Bài 11 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho điểm P ở ngoài đường tròn (O).

Xem lời giải

Bài 12 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại B và C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt đường tròn (O’) tại

Xem lời giải

Bài 13 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O) tại C và tiếp

Xem lời giải

Bài 14 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập CD là một đường kính của đường tròn (O), AB là một dây cung song song với CD. Vẽ dây cung AE song song

Xem lời giải

Bài 15 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn tâm O chọn các điểm A, B, C sao cho

Xem lời giải

Bài 16 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ tiếp tuyến MA và cát tuyến MCB tới đường tròn (C nằm giữa M và

Xem lời giải

Bài 17 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm M trên dây cung AB của đường tròn (O) ta vẽ đường thẳng d vuông góc với OM tại M. Đường

Xem lời giải

Bài 18 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O ; R) vẽ dây cung AB sao cho số đo cung lớn AB gấp ba lần số đo cung nhỏ AB .

Xem lời giải

Bài 19 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hình viên phân AB trong hình tròn (O ; R) là phần hình tròn giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB. Hãy tính

Xem lời giải

Bài 20 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hai đường tròn (O ; R) và (O’ ; R’) cắt nhau tại A, B sao cho

Xem lời giải

Bài 21 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho điểm C nằm bên trong đoạn thẳng AB. Vẽ các nửa đường tròn đường kính AB, AC, CB ở về cùng phía với

Xem lời giải

Bài 22 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính thể tích, diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trong hình sau:

Xem lời giải

Bài 23 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một hình chữ nhật ABCD có AB > AD, diện tích và chu vi của nó theo thứ tự la 2a2 và 6a. Cho hình chữ nhật

Xem lời giải

Xem thêm