Bài tập - Chủ đề 1: Các phép tính với căn bậc hai

Bình chọn:
4.4 trên 50 phiếu
Bài 1 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính căn bậc hai của các số sau :

Xem chi tiết

Bài 2 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết

Bài 3 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập So sánh :

Xem chi tiết

Bài 4 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x không âm, biết :

Xem chi tiết

Bài 5 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 5 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm độ dài đường chéo của một hình vuông có cạnh là 5 cm.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 6 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm độ dài đường chéo của một hình vuông có cạnh là 5 cm.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 7 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa :

Xem chi tiết

Bài 8 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 8 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn các biểu thức sau :

Xem chi tiết

Bài 9 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 9 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Chứng minh :

Xem chi tiết

Bài 10 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 10 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem chi tiết

Bài 11 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 11 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Áp dụng quy tắc khai phương một tích hãy tính :

Xem chi tiết

Bài 12 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 12 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính :

Xem chi tiết

Bài 13 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 13 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn các biểu thức :

Xem chi tiết

Bài 14 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 14 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn các biểu thức :

Xem chi tiết

Bài 15 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 15 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết

Bài 16 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 16 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết

Bài 17 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 17 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn các biểu thức sau :

Xem chi tiết

Bài 18 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 18 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn các biểu thức sau :

Xem chi tiếtHỏi bài