Chủ đề 6: Hệ thức Vi - ét

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bạn nào đúng 1 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Khi tìm tổng và tích hai nghiệm của phương trình

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích hai nghiệm của các phương trình sau:

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình bậc hai

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm:

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Tìm hai số biết tổng và tích của chúng lần lượt là 15 và 56

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy lập phương trình bậc hai nhận

Xem lời giải

Bài 3 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm hai số u và v biết tổng S = u + v và tích P = u.v của chúng nhận các giá trị sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình bậc hai ẩn x với m là tham số:

Xem lời giải

Bài 5 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Bài 6 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Không giải phương trình

Xem lời giải

Bài 7 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm hai số u và v biết tổng S = u + v và tích P = u.v lần lượt nhận các giá trị sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Bài 9 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Bài 10 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Bài 11 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Bài 12 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất