Chủ đề 5: Đồ thị hàm số bậc nhất

Bình chọn:
4.2 trên 40 phiếu
Hoạt động 1 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Xét hai hàm số y = x và y = x + 2.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vẽ các điểm

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vẽ đồ thị của các hàm số

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường thẳng y = x như hình vẽ. Vẽ tiếp hai đường thẳng y = x +2 và y = x – 1 trên cùng mặt phẳng tọa độ. Hai đường thẳng ấy có song song với nhau không ?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vẽ hai đường thẳng y = x + 1 và y = 2x – 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Chúng có cắt nhau không ?

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho ba đường thẳng

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường thẳng y = x + 2. Đường thẳng này cắt trục Ox tại điểm A, em hãy xác định tọa độ của điểm A.

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy xác định góc của các đường thẳng

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy xác định góc tạo bởi hai đường thẳng y = 2x – 1 và y = 2x + 1 với trục Ox. Hai góc đó có bằng nhau không ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đường thẳng y = 4x – 2 có hệ số góc là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho ba đường thẳng

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho ba đường thẳng

Xem lời giải

Bài 1 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm b để đồ thị hàm số y = 2x + b đi qua điểm

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm a để đồ thị hàm số y = ax +1 đi qua điểm

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị các hàm số y = x, y = x – 3, y = -2x, y = - 2x + 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị các hàm số y = -x và y = 2x + 3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy dùng thước và compa để vẽ đường thẳng

Xem lời giải

Bài 6 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Diện tích rừng nhiệt đới trên Trái Đất được cho bởi hàm số A = 718,3 – 4,6t trong đó A tính bằng triệu héc-ta, t

Xem lời giải

Bài 7 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy nêu các cặp đường thẳng song song và các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất