Luyện tập - Chủ đề 2 : Góc chắn cung

Bình chọn:
4.2 trên 30 phiếu
Bài 23 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần

Xem lời giải

Bài 24 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A

Xem lời giải

Bài 25 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C trên đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A cắt dây cung CB kéo dài tại điểm M.

Xem lời giải

Bài 26 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường kính vuông góc AB và CD của đường tròn (O; R). Gọi I là một điểm trên cung

Xem lời giải

Bài 27 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ cung chứa góc

Xem lời giải

Bài 28 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) và hai dây cung AB, CD bằng nhau và cắt tại điểm M khác O nằm bên trong đường tròn (C nằm trên cung nhỏ AB và B nằm trên cung nhỏ CD).

Xem lời giải

Bài 29 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Gọi D, E, F theo thứ tự là điểm chính giữa các cung

Xem lời giải

Bài 30 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dựng tam giác ABC biết BC = 3cm

Xem lời giải

Bài 31 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho dây AB chắn một cung có số đo

Xem lời giải

Bài 32 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn và nội tiếp đường tròn O. Hai đường cao BE, CF của tam giác ABC cắt

Xem lời giải

Bài 33 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn O (A, B là hai

Xem lời giải

Bài 34 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn O. Tia AO cắt BC và đường tròn O tại D và E.

Xem lời giải