Bài tập - Chủ đề 4 : Chu vi và diện tích hình tròn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân) biết

Xem lời giải

Bài 2 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính độ dài các cung

Xem lời giải

Bài 3 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho cung AB trên đường tròn (O ; R) có số đo

Xem lời giải

Bài 4 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính diện tích các hình quạt có góc ở tâm lần lượt là

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính diện tích các hình quạt có độ dài cung lần lượt là 8 cm, 12 cm, 15 cm, 25 cm của hình

Xem lời giải

Bài 6 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho cung AB trên đường tròn (O; R)

Xem lời giải

Bài 7 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O; R) lần lượt lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự sao cho

Xem lời giải

Bài 8 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho OM là một bán kính của đường tròn (O). Vẽ đường tròn (O’) có đường kính OM. Một bán

Xem lời giải

Bài 9 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn đồng tâm có khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm thuộc hai đường tròn

Xem lời giải

Bài 10 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho cung AB trên (O ; R) và cung A’B’ trên (O’ ; R’) có độ dài bằng nhau. Chứng minh

Xem lời giải

Bài 11 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến

Xem lời giải

Bài 12 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (làm tròn kết

Xem lời giải

Bài 13 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Tính độ dài cung 120o của đường tròn có bán kính 5 dm.

Xem lời giải

Bài 14 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Máy kéo nông nghiêp có đường kính bánh sau là 124 cm và đường kính bánh trước là 80 cm.

Xem lời giải

Bài 15 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Thành phố Đà Lạt nằm vào khoảng 11o58’ vĩ độ Bắc. Mỗi vòng kinh tuyến của Trái Đất dài 40 000 km. Hãy tính độ dài cung kinh tuyến từ Đà Lạt đến xích đạo.

Xem lời giải

Bài 16 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tính diện tích đường tròn ngoại tiếp và hình tròn nội tiếp một hình vuông có cạnh 10 cm.

Xem lời giải

Bài 17 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Chân một đống cát đổ trên một nền mặt phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi 10 m. Hỏi

Xem lời giải

Bài 18 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai hình tròn (C1) và (C2) đồng tâm và có bán kính lần lượt là R1, R2 (R1> R2). Hình vành

Xem lời giải

Bài 19 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho nửa đường tròn (O ; 10 cm) đường kính AB. Vẽ hai nửa đường tròn đường kính CA, CB ở

Xem lời giải

Bài 20 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ điểm A trên nửa đường tròn (O) đường kính BC, vẽ ra ngài tam giác ABC hai nửa đường tròn

Xem lời giải