Bài tập - Chủ đề 4 : Chu vi và diện tích hình tròn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân) biết

Xem chi tiết
Bài 2 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính độ dài các cung

Xem chi tiết
Bài 3 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 3 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho cung AB trên đường tròn (O ; R) có số đo

Xem chi tiết
Bài 4 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 4 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính diện tích các hình quạt có góc ở tâm lần lượt là

Xem chi tiết
Bài 5 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 5 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính diện tích các hình quạt có độ dài cung lần lượt là 8 cm, 12 cm, 15 cm, 25 cm của hình

Xem chi tiết
Bài 6 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 6 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho cung AB trên đường tròn (O; R)

Xem chi tiết
Bài 7 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 7 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O; R) lần lượt lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự sao cho

Xem chi tiết
Bài 8 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 8 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho OM là một bán kính của đường tròn (O). Vẽ đường tròn (O’) có đường kính OM. Một bán

Xem chi tiết
Bài 9 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 9 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn đồng tâm có khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm thuộc hai đường tròn

Xem chi tiết
Bài 10 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 10 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho cung AB trên (O ; R) và cung A’B’ trên (O’ ; R’) có độ dài bằng nhau. Chứng minh

Xem chi tiết
Bài 11 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 11 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến

Xem chi tiết
Bài 12 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 12 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (làm tròn kết

Xem chi tiết
Bài 13 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 13 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Tính độ dài cung 120o của đường tròn có bán kính 5 dm.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 14 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Máy kéo nông nghiêp có đường kính bánh sau là 124 cm và đường kính bánh trước là 80 cm.

Xem chi tiết
Bài 15 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 15 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Thành phố Đà Lạt nằm vào khoảng 11o58’ vĩ độ Bắc. Mỗi vòng kinh tuyến của Trái Đất dài 40 000 km. Hãy tính độ dài cung kinh tuyến từ Đà Lạt đến xích đạo.

Xem chi tiết
Bài 16 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 16 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tính diện tích đường tròn ngoại tiếp và hình tròn nội tiếp một hình vuông có cạnh 10 cm.

Xem chi tiết
Bài 17 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 17 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Chân một đống cát đổ trên một nền mặt phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi 10 m. Hỏi

Xem chi tiết
Bài 18 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 18 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai hình tròn (C1) và (C2) đồng tâm và có bán kính lần lượt là R1, R2 (R1> R2). Hình vành

Xem chi tiết
Bài 19 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 19 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho nửa đường tròn (O ; 10 cm) đường kính AB. Vẽ hai nửa đường tròn đường kính CA, CB ở

Xem chi tiết
Bài 20 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 20 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ điểm A trên nửa đường tròn (O) đường kính BC, vẽ ra ngài tam giác ABC hai nửa đường tròn

Xem chi tiết


Gửi bài