Bài tập - Chủ đề 5 : Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Các phát biểu nào sau đây xác định duy nhất một đường tròn ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O, bán kính 5 cm. Cho biết OA = 3 cm, OB = 4 cm, OC = 7cm, OD = 5 cm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí tương đối của mỗi điểm

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn

Xem lời giải

Bài 5 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình sau đây rồi sẽ chúng vào vở.

Xem lời giải

Bài 6 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình vẽ dưới. Tính bán kính các đường tròn tâm B, tâm C, tâm D, tâm A. Cho biết

Xem lời giải

Bài 7 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một đĩa gốm cố cần được phục hồi. Hãy xác định tâm và bán kính của đĩa.

Xem lời giải

Bài 8 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 18 cm, CD = 12 cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D

Xem lời giải