Chủ đề 5 : Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bạn nào đúng 1 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bạn nào đúng 1 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem chi tiết

Thử tài bạn 1 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 1 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy quan sát các hình vẽ rồi ghi kí hiệu đường tròn vào các ô trống bên dưới.

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 1 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm những đồ vật hình tròn trong thực tế.

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 2 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Nêu nhận xét về đặc điểm của đường tròn.

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 2 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bạn nào đúng 2 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Xem chi tiết

Thử tài bạn 2 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 2 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O bán kính 3 cm, điểm M nằm ngoài đường tròn, điểm N nằm trong đường

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 3 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O bán kính R.

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 4 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Hãy vẽ hai đường tròn tâm O và O’ qua hai điểm A, B.

Xem chi tiết

Thử tài bạn 3 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 3 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tậpCho tam giác MNP vuông cân tại M. Hãy vẽ đường tròn qua ba điểm MNP.

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 5 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Gọi O là giao điểm của hai đường trung trực của AB và BC.

Xem chi tiết

Hoạt động 6 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 6 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Cho tam giác ABC vuông tại C có O là trung điểm của cạnh huyền AB. Từ O kẻ đường thẳng

Xem chi tiết

Thử tài bạn 4 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 4 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Điểm đối xứng của M qua O trong hình 2 là điểm nào ?

Xem chi tiết

Thử tài bạn 5 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 5 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác MNP nội tiếp đường tròn đường kính MN. Vẽ điểm đối xứng của P qua trục đối

Xem chi tiết

Hoạt động 7 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 7 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O), A là điểm nằm trên đường tròn. Tìm điểm A’ đối xứng A qua tâm O. Lấy

Xem chi tiết

Hoạt động 8 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 8 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O), d là đường thẳng đi qua tâm. Lấy M là điểm nằm trên đường tròn. Tìm điểm

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 3 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bạn nào đúng 3 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn đường kính AB.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Các phát biểu nào sau đây xác định duy nhất một đường tròn ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O, bán kính 5 cm. Cho biết OA = 3 cm, OB = 4 cm, OC = 7cm, OD = 5 cm.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí tương đối của mỗi điểm

Xem chi tiết

Bài 4 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài