Bài tập – Chủ đề 6: Hệ thức Vi - ét

Bình chọn:
4.7 trên 52 phiếu
Bài 1 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình

Xem chi tiết

Bài 2 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy lập phương trình bậc hai nhận

Xem chi tiết

Bài 3 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 3 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm hai số u và v biết tổng S = u + v và tích P = u.v của chúng nhận các giá trị sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 4 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình bậc hai ẩn x với m là tham số:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 5 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem chi tiết

Bài 6 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 6 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Không giải phương trình

Xem chi tiết

Bài 7 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 7 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm hai số u và v biết tổng S = u + v và tích P = u.v lần lượt nhận các giá trị sau:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 8 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem chi tiết

Bài 9 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 9 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem chi tiết

Bài 10 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 10 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem chi tiết

Bài 11 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 11 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem chi tiết

Bài 12 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 12 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem chi tiết

Các chương, bài khácHỏi bài