Bài tập - Chủ đề 7 : Đường thẳng và đường tròn.

Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu
Bài 1 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới, cho biết ABC là tiếp tuyến tại B của đường tròn (O).

Xem lời giải

Bài 2 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới, cho biết AB là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B.

Xem lời giải

Bài 3 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới, biết MB, MC là hai tiếp tuyến của đường tròn (O)

Xem lời giải

Bài 4 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới, cho biết AB, AC là hai tiếp tuyến của đường tròn (O)

Xem lời giải

Bài 5 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới, biết AB = 9, BC = 12, AC = 15 và BC

Xem lời giải

Bài 6 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới, cho đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC và AM = 6 cm,

Xem lời giải

Bài 7 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.

Xem lời giải

Bài 8 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O ; R) đường kính AB. Vẽ dây AC sao cho AC = R. Gọi I là trung điểm của

Xem lời giải

Bài 9 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 8, AC = 15.

Xem lời giải

Bài 10 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O ; R) đường kính AB. Vẽ dây AC sao cho AC = R.

Xem lời giải

Bài 11 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O ; 5 cm). Từ một điểm M ở ngoài (O), vẽ hai tiếp tuyến MA và MB sao cho

Xem lời giải

Bài 12 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O). Từ một điểm M ở ngoài (O),

Xem lời giải

Bài 13 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho ba đường tròn (O ; R), (O’ ; R) và (O’’ ; R’’) đôi

Xem lời giải

Bài 14 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O ; 5 cm) và (O’ ; 5cm) cắt nhau tại A và B. Tính độ dài dây chung AB biết

Xem lời giải

Bài 15 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O ; R) và (O’ ; R’) cắt nhau tại A và B

Xem lời giải

Bài 16 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B.

Xem lời giải

Bài 17 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài nhau tại A.

Xem lời giải

Bài 18 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A.

Xem lời giải

Bài 19 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới, đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại B

Xem lời giải

Bài 20 trang 146 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới, AB là tiếp tuyến chung ngoài của đường tròn (O) và (O’).

Xem lời giải