Bài tập - Chủ đề 2 : Góc chắn cung

Bình chọn:
4.7 trên 98 phiếu
Bài 1 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) có hai bán kính vuông góc với OA và OB. Vẽ điểm C trên cung lớn AB sao

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB vuông góc với dây CD tại E.

Xem lời giải

Bài 3 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại điểm A. Hai dây cung BA và CA của

Xem lời giải

Bài 4 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự trên đường tròn (O) sao cho

Xem lời giải

Bài 5 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn. Qua M vẽ tiếp tuyến tiếp xúc với (O) tại

Xem lời giải

Bài 6 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có ba cạnh a, b, c. Gọi S là diện tích và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp,

Xem lời giải

Bài 7 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R) có AB = 8cm, AC = 15cm, đường cao AH = 5cm.

Xem lời giải

Bài 8 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O; r) có đường kính AB. Lấy trên cung AB hai điểm C, D sao cho các tia AC,

Xem lời giải

Bài 9 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn tâm (O) có đường kính AB. M là một điểm tùy ý trên đường tròn không trùng

Xem lời giải

Bài 11 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ điểm P ở ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến tiếp xúc với (O) tại A và B. Vẽ dây cung

Xem lời giải

Bài 12 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Gọi A, B, C là ba điểm theo thứ tự trên một đường thẳng. Vẽ hai đường tròn đường kính AB và

Xem lời giải

Bài 13 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên tia đối của tia AB lấy một điểm M. Vẽ tiếp tuyến

Xem lời giải

Bài 14 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm M bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MB, MC. Vẽ đường kính BOD. Hai

Xem lời giải

Bài 15 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm A ở bên ngoài đường tròn (O) ta vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ACD đi qua tâm O

Xem lời giải

Bài 16 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) và hai dây cung song song AB, CD (A và C nằm trong cùng một nửa mặt

Xem lời giải

Bài 17 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho các hình thoi có chung cạnh AB cố định. Tìm quỹ tích giao điểm O của hai đường chéo của

Xem lời giải

Bài 18 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O) lấy các điểm A và A’ sao cho sđ cung AA’ = 1200. Điểm B trên cung nhỏ ,

Xem lời giải

Bài 19 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy dựng cung chứa góc

Xem lời giải

Bài 20 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho I, O lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC với

Xem lời giải

Bài 21 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn O, đường kính AD. Kẻ đường cao AH của tam giác ABC.

Xem lời giải

Xem thêm