Bài 8 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lí :

Đề bài

Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lí :

a) \(A = {5 \over {19}}.{7 \over {11}} + {5 \over {19}}.{4 \over {11}} + {{14} \over {19}}\)

b) \(B = {5 \over 9}.{7 \over {17}} + {5 \over 9}.{{12} \over {17}} - {5 \over 9}.{2 \over {17}}\)

c) \(C = {{ - 6} \over 7}.{1 \over 4} + {1 \over 3}.\left( {{{ - 6} \over 7}} \right) - {1 \over 2}:\left( {{{ - 7} \over 6}} \right)\)

d) \(D = \left( {{{67} \over {111}} + {2 \over {33}} - {{15} \over {117}}} \right).\left( {{1 \over 3} - {1 \over 4} - {1 \over {12}}} \right)\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)A = {5 \over {19}}.{7 \over {11}} + {5 \over {19}}.{4 \over {11}} + {{14} \over {19}} = {5 \over {19}}.\left( {{7 \over {11}} + {4 \over {11}}} \right) + {{14} \over {19}} = {5 \over {19}}.1 + {{14} \over {19}} = {5 \over {19}} + {{14} \over {19}} = 1  \cr  & b)B = {5 \over 9}.{7 \over {17}} + {5 \over 9}.{2 \over {17}} - {5 \over 9}.{2 \over {17}} = {5 \over 9}.\left( {{7 \over {17}} + {{12} \over {17}} - {2 \over {17}}} \right) = {5 \over 9}.\left( {{{7 + 12 - 2} \over {17}}} \right) = {5 \over 9}.1 = {5 \over 9}  \cr  & c)C = {{ - 6} \over 7}.{1 \over 4} + {1 \over 3}.\left( {{{ - 6} \over 7}} \right) - {1 \over 2}:\left( {{{ - 7} \over 6}} \right) = {{ - 6} \over 7}.{1 \over 4} + {1 \over 3}.\left( {{{ - 6} \over 7}} \right) - {1 \over 2}.\left( {{{ - 6} \over 7}} \right) = {{ - 6} \over 7}.\left( {{1 \over 4} + {1 \over 3} - {1 \over 2}} \right)  \cr  &  = {{ - 6} \over 7}.\left( {{3 \over {12}} + {4 \over {12}} - {6 \over {12}}} \right) = {{ - 6} \over 7}.\left( {{{3 + 4 - 6} \over {12}}} \right) = {{ - 6} \over 7}.{1 \over {12}} = {{ - 6.1} \over {7.12}} = {{ - 1} \over {14}}.  \c  & d)D = \left( {{{67} \over {111}} + {2 \over {33}} - {{15} \over {117}}} \right).\left( {{1 \over 3} - {1 \over 4} - {1 \over {12}}} \right)  \cr  &  = \left( {{{67} \over {111}} + {2 \over {33}} - {{15} \over {117}}} \right).\left( {{4 \over {12}} + {{ - 3} \over {12}} + {{ - 1} \over {12}}} \right) = \left( {{{67} \over {111}} + {2 \over {33}} - {{15} \over {117}}} \right).0 = 0 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí