Lý thuyết Phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bình chọn:
4.1 trên 30 phiếu

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng:

A. Kiến thức cơ bản:

1. Khái niệm:

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng:

ax + by = c                  (1)

Trong đó a, b và cc là các số đã biết (a ≠ b hoặc b ≠ 0).

2. Tập hợp nghiệm của phương trình:

a) Một nghiệm của phương trình (1) là một cặp số

(x0, y0) sao cho ax0 + by0 = c.

b) Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi đường thẳng ax + by = c,

kí hiệu là (d).

-  Nếu a ≠ 0 và b ≠ 0 thì công thức nghiệm là:

\(\left\{\begin{matrix} x \in R & & \\ y = \frac{c - ax}{b} & & \end{matrix}\right.\) hoặc \(\left\{\begin{matrix} x = \frac{c - by}{a} & & \\ y \in R & & \end{matrix}\right.\)

Khi đó đường thẳng (d) cắt cả hai trục tọa độ.

- Nếu a = 0, b ≠ 0 thì công thức nghiệm là:

\(\left\{\begin{matrix} x \in R & & \\ y = \frac{c}{b} & & \end{matrix}\right.\) và (d) // Ox

- Nếu a ≠ 0, b = 0 thì công thức nghiệm là:

\(\left\{\begin{matrix} x = \frac{c}{a} & & \\ y \in R & & \end{matrix}\right.\) và (d) // Oy.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan