Bài 114 trang 32 SBT toán 6 tập 2


Giải bài 114 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm x, biết : ...

Đề bài

Tìm \(x\) biết : 

a) \(\displaystyle0,5x - {2 \over 3}x = {7 \over {12}}\)

b) \(\displaystyle x:4{1 \over 3} =  - 2,5\)

c) \(\displaystyle 5,5x = {{13} \over {15}}\)

d) \(\displaystyle {\rm{}}\left( {{{3x} \over 7} + 1} \right):\left( { - 4} \right) = {{ - 1} \over {28}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các quy tắc : 

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle {{a}})\;0,5{{x}} - {2 \over 3}x = {7 \over {12}} \)

\(\displaystyle \;{1 \over 2}{{x}} - {2 \over 3}x = {7 \over {12}} \)

\(\displaystyle x.\left( {{1 \over 2} - {2 \over 3}} \right) = {7 \over {12}} \)
\(\displaystyle x.\left( {{3 \over 6} - {4 \over 6}} \right) = {7 \over {12}} \) 
\(\displaystyle x.{{ - 1} \over 6} = {7 \over {12}} \)
\(\displaystyle x = {7 \over {12}}:{{ - 1} \over 6} \) 

\( \displaystyle x = {7 \over {12}}.{{ - 6} \over 1} \)

\( \displaystyle x= {{ - 7} \over 2}\)

\(\displaystyle \eqalign{
& b)\;x:4{1 \over 3} = - 2,5 \cr 
& x:{{13} \over 3} = {{ - 5} \over 2} \cr 
& x = {{ - 5} \over 2}.{{13} \over 3} \cr 
& x = {{ - 65} \over 6}\cr 
& x = - 10{5 \over 6}  \cr} \)

\(\displaystyle \eqalign{
& c)\;5,5{{x}} = {{13} \over {15}} \cr 
& {{55} \over {10}}x = {{13} \over {15}} \cr 
& x = {{13} \over {15}}:{{55} \over {10}} \cr 
& x = {{13} \over {15}}.{{10} \over {55}} \cr & x = {{13} \over {15}}.{{2} \over {11}} \cr 
& x = {{26} \over {165}} \cr} \)

\(\displaystyle \eqalign{
& {\rm{d}})\;\left( {{{3{{x}}} \over 7} + 1} \right):\left( { - 4} \right) = {{ - 1} \over {28}} \cr 
& {{3{{x}}} \over 7} + 1 = {{ - 1} \over {28}}.\left( { - 4} \right) \cr & {{3{{x}}} \over 7} + 1 = {1 \over 7} \cr
& {{3{{x}}} \over 7} = {1 \over 7} - 1 \cr & {{3{{x}}} \over 7} = {1 \over 7} - {7 \over 7} \cr
& {{3{{x}}} \over 7} = {{ - 6} \over 7} \cr 
& 3{{x}} = - 6 \cr 
& x = - 6:3 \cr 
& x = - 2 \cr} \)

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí