Trả lời Thực hành 5 trang 69 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm thương của các phép chia sau:

a) \(\left( { - 2020} \right):2\)

b) \(64:\left( { - 8} \right)\)

c) \(\left( { - 90} \right):\left( { - 45} \right)\)

d) \(\left( { - 2121} \right):3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm q để

a) \( - 2020 = 2.q\)

b) \(64 = \left( { - 8} \right).q\)

c) \( - 90 = \left( { - 45} \right).q\)

d) \( - 2121 = 3.q\)

Lời giải chi tiết

a)  Ta có \( - 2020 = 2.\left( { - 1010} \right)\) nên \(\left( { - 2020} \right):2 =  - 1010\)

b) Ta có \(64 = \left( { - 8} \right).\left( { - 8} \right) \Rightarrow 64:\left( { - 8} \right) =  - 8\)

c) \( - 90 = \left( { - 45} \right).2 \Rightarrow \left( { - 90} \right):\left( { - 45} \right) = 2\)

d) \( - 2121 = 3.\left( { - 707} \right) \Rightarrow \left( { - 2121} \right):3 =  - 707\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài