CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thực hành 1 trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau. Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Xem lời giải

Vận dụng trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 57 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình nào sau đây có trục đối xứng? Hãy chỉ ra trục đối xứng (nếu có)...

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Hình nào sau đây có trục đối xứng?..

Xem lời giải

Hoạt động khám phá trang 59 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O. Hãy tìm điểm B trên đường tròn sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB (Hình 1a). b) Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Đường thẳng qua I cắt AB tại M và cắt CD tại M. Đo rồi so sánh độ dài IM và IM (Hình 1b).

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 60 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình sau (nếu có)

Xem lời giải

Vận dụng trang 60 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 60 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó...

Xem lời giải

Bài 1 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có)...

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có)...

Xem lời giải

Bài 3 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng?..

Xem lời giải

Bài 4 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?..

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 62 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm hai bức ảnh về động vật, hai bức ảnh về thực vật có tính đối xứng.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 62 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy so sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn chuồn và chiếc máy bay trong hai hình dưới đây:

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 63 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong kiến trúc và hội hoạ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình hai chiếc lá và hình bông hoa sau đây, hình nào có trục đối xứng?..

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình con công và hình bông hoa sau đây, hình nào có tâm đối xứng?..

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng (có trục đối xứng hoặc có tâm đối xứng)...

Xem lời giải

Bài 4 trang 64 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Nêu một số hình có tính đối xứng trong hình học...

Xem lời giải

Bài 5 trang 64 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất