CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hình có trục đối xứng

Lý thuyết Hình có trục đối xứng Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Thực hành 1 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau. Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Xem lời giải

Vận dụng trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình nào sau đây có trục đối xứng? Hãy chỉ ra trục đối xứng (nếu có)...

Xem lời giải

Bài 1 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Hình nào sau đây có trục đối xứng?..

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?..

Xem chi tiết

Bài 3 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Hình nào sau đây có trục đối xứng? Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng của nó...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Hình nào sau đây có trục đối xứng?..

Xem chi tiết

Hình có tâm đối xứng

Lý thuyết Hình có tâm đối xứng Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O. Hãy tìm điểm B trên đường tròn sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB (Hình 1a). b) Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Đường thẳng qua I cắt AB tại M và cắt CD tại M. Đo rồi so sánh độ dài IM và IM (Hình 1b).

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 57 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình sau (nếu có)

Xem lời giải

Vận dụng trang 57 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 57 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó...

Xem lời giải

Bài 1 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có)...

Xem lời giải

Bài 2 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có)...

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng?..

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?..

Xem lời giải

Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Lý thuyết Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Thực hành 1 trang 59 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm hai bức ảnh về động vật, hai bức ảnh về thực vật có tính đối xứng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất