Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu
Thực hành 1 trang 10 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Tập hợp.... b) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: ....

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 10 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thay mỗi chữ cái dưới đây bằng một số tự nhiên phù hợp trong những trường hợp sau: a) 17, a, b là ba số lẻ liên tiếp tăng dần; b) m, 101, n, p là bốn số tự nhiên liên tiếp giảm dần.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

So sánh a và 2020 trong những trường hợp sau: a) a > 2021 b) a < 2000

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 và nhỏ hơn 36. Liệt kê các phần tử của A theo thứ tự giảm dần.

Xem lời giải

Thực hành 4 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Mỗi số sau có bao nhiêu chữ số? Chỉ ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, …của mỗi số đó.          2 023;  5 427 198 653

Xem lời giải

Thực hành 5 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Dựa theo cách biểu diễn trên, hãy biểu diễn các số 345 và 2 021. b) Đọc số 96 208 984. Số triệu, số trăm là bao nhiêu?

Xem lời giải

Thực hành 6 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hoàn thành bảng sau vào vở...

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Chọn kí hiệu thuộc hoặc không thuộc thay cho mỗi dấu ? .

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai? a) 1 999 > 2 003 b) 100 000 là số tự nhiên lớn nhất;

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Biểu diễn các số 1 983; 2 756; 2 023 theo mẫu 1 983 = 1 x 1 000 + 9 x 100 + 8 x 10 + 3.

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hoàn thành bảng dưới đây vào vở (theo mẫu).

Xem lời giảiHỏi bài