Bài 6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Bình chọn:
4.7 trên 104 phiếu
Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Lý thuyết Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Chia hết và chia có dư
Hoạt động khám phá 1 trang 21 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Có thể chia đều 15 quyển vở cho 3 bạn được không? Mỗi bạn được bao nhiêu quyển vở? Có thể chia đều 7 quyển vở cho 3 bạn được không?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 22 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Hãy tìm số dư trong phép chia mỗi số sau đây cho 3: 255; 157; 5105. b) Có thể sắp xếp cho 17 bạn vào 4 xe taxi được không? Biết rằng mỗi xe taxi chỉ chở được không quá 4 bạn.

Xem lời giải

2. Tính chất chia hết của một tổng
Hoạt động khám phá 2 trang 22 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Viết hai số chia hết cho 11. Tổng của chúng có chia hết cho 11 không? Viết hai số chia hết cho 13. Tổng của chúng có chia hết cho 13 không?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 22 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

- Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 6, số còn lại chia hết cho 6. Kiểm tra xem tổng và hiệu của chúng có chia hết cho 6 không. - Viết hai số trong đó có một số chia hết cho 7, số còn lại không chia hết cho 7. Kiểm tra xem tổng và hiệu của chúng có chia hết cho 7 không.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 23 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Không thực hiện phép tính, xét xem các tổng, hiệu sau Có chia hết cho 4 không? Tại sao? 1200 + 440; 400 - 324; 2.3.4.6 +27. b) Tìm hai ví dụ về tổng hai số chia hết cho 5 nhưng các số hạng của tổng lại không chia hết cho 5.

Xem lời giải

Vận dụng trang 23 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x; x là số tự nhiên. Tìm x để A chia hết cho 2; A không chia hết cho 2.

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Khẳng định nào sau đây là đúng, khẳng định nào là sai? a) 1560 + 390 chia hết cho 15; b) 456 + 555 không chia hết cho 10; c) 77+ 49 không chia hết cho 7; d) 6624 – 1 806 chia hết cho 6.

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong các phép chia sau, phép chia nào là phép chia hết, phép chia nào là phép chia có dư? Viết kết quả phép chia dạng a = b.q+ r,

Xem lời giải

Bài 3 trang 24 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tim các số tự nhiên và biết cách viết kết quả phép chia có dạng như sau:..

Xem lời giải

Bài 4 trang 24 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong phong trào xây dựng “nhà sách của chúng ta”,

Xem lời giải