Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 22 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

- Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 6, số còn lại chia hết cho 6.

Kiểm tra xem tổng và hiệu của chúng có chia hết cho 6 không.

- Viết hai số trong đó có một số chia hết cho 7, số còn lại không chia hết cho 7.

Kiểm tra xem tổng và hiệu của chúng có chia hết cho 7 không.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 6, số còn lại chia hết cho 6. Sau đó tính tổng của chúng rồi xét xem tổng đó có chia hết cho 6 không.

- Viết hai số trong đó có một số chia hết cho 7, số còn lại không chia hết cho 7. Sau đó tính tổng của chúng rồi xét xem tổng đó có chia hết cho 7 không.

Lời giải chi tiết

- Ta có: 15 không chia hết cho 6, 12 chia hết cho 6, mà 15+12 = 27 không chia hết cho 6

=> Tổng của chúng không chia hết cho 6.

- Ta có 14 chia hết cho 7, 11 không chia hết cho 7, mà 14+11 = 25 không chia hết cho 7.

=> Tổng của chúng không chia hết cho 7.


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu