Trả lời Thực hành 2 trang 23 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Không thực hiện phép tính, xét xem các tổng, hiệu sau Có chia hết cho 4

không? Tại sao?

1200 + 440; 400 - 324; 2.3.4.6 +27.

b) Tìm hai ví dụ về tổng hai số chia hết cho 5 nhưng các số hạng của tổng lại không chia hết cho 5.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho a, b, n là các số tự nhiên, n khác 0.

Nếu a\( \vdots \)n và b\( \vdots \)n thì (a + b) \( \vdots \)n

Nếu a\( \vdots \)n và b\( \vdots \)n thì (a - b) \( \vdots \)n

Nếu a\(\not{ \vdots }\) n, b\( \vdots \)n thì (a - b) \(\not{ \vdots }\) n (a>b)

Nếu a\( \vdots \)n, b\(\not{ \vdots }\) n thì (a - b) \(\not{ \vdots }\) n (a>b)

Nếu a\(\not{ \vdots }\) n, b\( \vdots \)n thì (a + b) \(\not{ \vdots }\) n.

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

 1200\( \vdots \)4; 440\( \vdots \)4 => (1200 + 440) \( \vdots \) 4

400\( \vdots \)4; 324\( \vdots \)4 => (400+324) \( \vdots \)4

2.3.4.6\( \vdots \)4; 27\(\not{ \vdots }\) 4 => (2.3.4.6 +27)\(\not{ \vdots }\) 4

b) Hai số 12 và 23 không chia hết cho 5 mà 12 + 23 = 35 chia hết cho 5.


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu