Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 22 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Viết hai số chia hết cho 11. Tổng của chúng có chia hết cho 11 không?

Viết hai số chia hết cho 13. Tổng của chúng có chia hết cho 13 không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Lấy hai số chia hết cho 11 bất kì sau đó tính tổng của chúng rồi xét xem tổng đó có chia hết cho 11 không.

- Lấy hai số chia hết cho 13 bất kì sau đó tính tổng của chúng rồi xét xem tổng đó có chia hết cho 13 không.

Lời giải chi tiết

-  Hai số: 33 và 55 chia hết cho 11. Chúng có tổng là: 33+55 = 88, mà 88 chia hết cho 11

=> Tổng của chúng chia hết cho 11.

- Hai số: 26 và 39 chia hết cho 13. Chúng có tổng là: 26+39 = 65, mà 65 chia hết cho 13

=> Tổng của chúng chia hết cho 13.


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu