Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 21 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Có thể chia đều 15 quyển vở cho 3 bạn được không? Mỗi bạn được bao nhiêu quyển vở?

Có thể chia đều 7 quyển vở cho 3 bạn được không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét xem 15 có chia hết cho 3 không, 7 có chia hết cho 3 không.

Lời giải chi tiết

- Do ta tìm được số 5 để 15 = 3.5 nên có thể chia đều 15 quyển vở cho 3 bạn được; mỗi

bạn được 5 quyển.

- Ta không tìm được số tự nhiên x nào để 7 = 3.x vì 7 = 3. 2 + 1, tức là 7 chia cho 3

được thương là 2 dư 1. Vậy không thể chia đều 7 quyển vở cho 3 bạn


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu