Bài 2. Các phép tính với số thập phân

Bình chọn:
4.6 trên 159 phiếu
Lý thuyết Các phép tính với số thập phân

Lý thuyết Các phép tính với số thập phân Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 32 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Thực hiện các phép tính sau: 12,3 + 5,67 = ?                   12,3 - 5,67 = ? b) Áp dụng quy tắc tương tự như đối với phép cộng và trừ số nguyên, hãy thực hiện các phép tính sau: (-12,3) + (-5,67) = ?            5,67 - 12,3 = ?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện các phép tính: a) 3,7 - 4,32;        b) -5,5 + 90,67; c) 0,8 - 3,1651;     d) 0,77 - 5,3333; e) -5,5 + 9,007;    c) 0,8 - 3,1651; g) 0,008 - 3,9999.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho biết một quả chuối nặng 100 g có chứa: - Chất béo: 0,3 g - Kali: 0,42 g. Em hãy cho biết trong quả chuối đó, khối lượng kali nhiều hơn khối lượng chất béo là bao nhiêu?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Thực hiện các phép tính sau: 1,2.2,5;         125:0,25. b) Thực hiện lại các phép tính ở câu a bằng cách đưa về phép tính với phân số thập phân.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện các phép tính sau: a) 20,24.0,125; b) 6,24:0,125; c) 2,40.0,875; d) 12,75: 2,125

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho biết một quả chuối nặng 100g có chứa: - Đường: 12,1g; - Protein: 1,1 g. Em hãy cho biết trong quả chuối đó, khối lượng đường nhiều gấp mấy lần khối lượng protein?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Cho hai số thập phân x= 14,3 và y = 2,5. Hãy tính x,y và x:y. b) Hãy dùng quy tắc dấu của tích và thương hai số nguyên để tìm kết quả của các phép tính sau: (-14,3).(-2,5) = ?       (-14,3):(-2,5) = ?     (-14,3). (2,5) = ? (-14,3): (2,5) = ?        (14,3).(-2,5) = ?      (14,3):(-2,5) = ?

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 35 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện các phép tính sau: a) (- 45,5). 0,4; c) (- 9,66): 3,22; b) (- 32,2).( - 0,5); d) (- 88,24) : (-0,2).

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 4 trang 35 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

So sánh kết quả của các phép tính: a) 2,1 + 3,2 và 3,2 + 2,1; c) (-1,2).(-0,5) và (-0,5).(-1,2); e) 0,2.(1,5 + 8,5) và 0,2.1,5 + 0,2.8,5. b) (2,1 + 3,2) + 4,5 và 21 + (3,2 + 4,5); d) (2,4.0,2).(-0,5) và 2,4 .[0,2.(-0,5)];

Xem lời giải

Thực hành 4 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính bằng cách hợp lí: a) 4,38 - 1,9 + 0,62; c) (2,4.5,55): 1,11; b) [(-100). (-1,6)] : (-2); d) 100. (2,01 + 3,99).

Xem lời giải

Vận dụng 3 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính diện tích S của một hình tròn có bán kính R = 10 cm theo Công thức S = pi .R^2 với pi = 3,142.

Xem lời giải

Thực hành 5 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính bằng cách hợp lí: a) 14,7 +(-8, 4) + (-4,7); b) (- 4,2). 5,1 + 5,1.(-5,8); c) (- 0,4:0,04 + 10). (1,2.20 + 12.8).

Xem lời giải

Bài 1 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau: a) 32 - (-1,6); b) (-0,5) . 1,23; c) (-2,3) + (-7,7); d) 0,325 - 3,21.

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện phép tính: a) (-8,4). 3,2; b) 3,176 - (2,104 +1,18); c) (2,89 - 8,075) + 3,14.

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính bằng cách hợp lí: a) (-4,5) + 3,6 +4,5 + (-3,6); b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9; c) (- 3,6). 5,4 + 5,4.(- 6,4).

Xem lời giải

Bài 4 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 31,21 cm và chiều rộng 22,52 cm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Khối lượng vitamin C trung bình trong một quả ớt chuông là 0,135 g, còn trong một quả cam là 0,045 g. Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp bao nhiêu lần trong quả cam?

Xem lời giải

Bài 6 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức...

Xem lời giải