Giải bài 3 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính bằng cách hợp lí:

a) (-4,5) + 3,6 +4,5 + (-3,6);

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9;

c) (- 3,6). 5,4 + 5,4.(- 6,4).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhóm thành các tổng hai số đối nhau

- Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Lời giải chi tiết

a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6)

=  [(-4,5) + 4,5] + [3,6 + (-3.6)] 

= 0 + 0 = 0

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9

= [2,1 + (-2,1)] + [(-7,9) + 7,9] + 4,2

= 0 + 0 + 4,2 = 4,2

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4)

= 5,4. [-3,6 + (-6,4)]

= 5,4. (-10) = - 54.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu